Všeobecné podmienky používania webových stránok

1.1 Toto sú naše všeobecné podmienky a vstupom na ktorúkoľvek z naších webových stránok súhlasíte s týmito všeobecnými podmienkami. Na základe vášho súhlasu s týmito všeobecnými podmienkami Barani – Hokejová škola Michala Handzuša, o.z., registrovaná v Evidencii občianskych združení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, registračné číslo VVS/1-900/90-26264, IČO 37 997 866, so sídlom na Hronské predmestie 4, Banská Bystrica, 974 01, Slovenská republika (ďalej a na týchto webových stránkach tiež ako „Barani“ alebo „Barani – Hokejová škola Michala Handzuša, o.z.“) súhlasí s tým, aby ste prehliadali naše webové stránky, komunikovali s nami akoukoľvek formou, a využívali naše služby. Pokiaľ je v týchto všeobecných podmienkach uvedené „my“, „nás“, „nám“, „náš“, „nami“ v akomkoľvek tvare či čísle, znamená to Barani. Ak s týmito všeobecnými podmienkami nesúhlasíte, ďakujeme za návštevu, avšak prosíme aby ste naše webové stránky opustili.

1.2 V prípade, že prehliadate naše webové stránky, komunikujete s nami akoukoľvek formou, alebo využívate naše služby v mene inej osoby, či fyzickej alebo právnickej, vyhlasujete, že máte ničím neobmedzené oprávnenie zaväzovať takúto inú osobu. V takom prípade a v takom rozsahu pojmy ako „vy“ „vás“, „vám“, „váš“, „vami“ v akomkoľvek tvare či čísle, znamenajú takúto inú osobu a takúto inú osobu zaväzujú.

1.3 V prípade, že nie ste plnoletý, môžete prehliadať naše webové stránky a komunikovať s nami iba ak podľa vášho dôkladného uváženia je to svojou povahou primerané vašej rozumovej a vôľovej vyspelosti. Ak tieto podmienky nespĺňate, prosíme aby ste opustili naše webové stránky.

1.4 Tieto všeobecné podmienky môžeme z času na čas meniť, a to bez toho, aby ste o tom dostali osobitné oznámenie. Preto prosíme, aby ste sa s ich obsahom opakovane a pravidelne oboznamovali. Verzia, ktorú práve vidíte je v platnosti od v platnosti od 29. 9. 2020. Vzťahuje sa na všetky webové stránky na doménach
www.barani.sk.

Členovia

2.1 Ak ste členom Barani – Hokejová škola Michala Handzuša, o.z., náš vzťah s vami sa bude spravovať tiež našimi stanovami a ostatnými predpismi vyplývajúcimi zo stanov (preklik). Prosíme, aby ste si stanovy a ostatné predpisy preštudovali, nakoľko sú pre vás dôležité. Pre prípad rozporu medzi nimi a našimi všeobecnými podmienkami sú rozhodujúce stanovy a ostatné predpisy z nich vyplývajúce (vždy však len v rozsahu nevyhnutnom na odstránenie prípadného rozporu).

Služby

3.1 Ak si objednáte ktorúkoľvek z našich služieb, náš vzťah s vami sa bude spravovať tiež našimi všeobecnými obchodnými podmienkami (ak budú také zverejnené na našich webových stránkach, alebo špeciálnymi obchodnými podmienkami týkajúcimi sa konkrétnej služby, ktoré Vám doručíme. Prosíme, aby ste si ich pred objednávkou pozorne preštudovali, nakoľko sú pre vás dôležité. Pre prípad rozporu medzi nimi a našimi všeobecnými podmienkami sú rozhodujúce všeobecné obchodné podmienky alebo špeciálne obchodné podmienky (vždy však len v rozsahu nevyhnutnom na odstránenie prípadného rozporu).

Ochrana údajov

4.1 Robíme všetko pre to, aby sme rešpektovali a chránili vaše práva na ochranu osobných údajov vyplývajúce z GDPR (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)) a iných príslušných právnych predpisov. Za tým účelom máme vypracovanú dokumentáciu, ktorá sa nazýva podmienky ochrany osobných údajov, ktorá vám podrobne vysvetlí ako a za akým účelom zhromažďujeme, používame a spracúvame vaše osobné údaje. Prosíme, aby ste ju pozorne preštudovali a vykonali vaše osobné výbery podľa možností v nej uvedených.

4.2 S výnimkou osobných údajov chránených príslušnými právnymi predpismi, na ktoré sa vzťahuje článok 4.1 vyššie, sa akýkoľvek iný údaj alebo informácia, ktorú nám poskytnete bude považovať za informáciu alebo údaj nepodliehajúci právnej ochrane. V súvislosti s takými informáciami alebo údajmi nám voči vám nevznikajú žiadne povinnosti, a máme ničím neobmedzené právo ich použiť akýmkoľvek spôsobom.

4.3 Naše povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov zameraných na ochranu pred trestnou činnosťou nie sú obmedzené žiadnou zmluvnou ani inou povinnosťou, ktorú by sme voči vám mohli mať.

4.4 Zakazuje sa vám akýkoľvek pokus o prístup do častí vyhradených pre registrovaných užívateľov v rozsahu prevyšujúcom vaše vlastné oprávnenie registrovaného užívateľa, ako aj akýkoľvek iný pokus o neoprávnený prístup do nášho systému.

Práva duševného vlastníctva

5.1 Ak nie je výslovne uvedené inak, obsah našich webových stránok ako aj informácie a materiály, ktoré od nás obdržíte v rámci našich služieb sú predmetom ochrany podľa právnych predpisov na ochranu duševného vlastníctva, ako napríklad autorského zákona a iných právnych predpisov. Všetky práva ochrany z toho vyplývajúce patria nám alebo našim zmluvným partnerom, a sú vyhradené. Predmet ochrany, s ktorým sa zoznámite v rámci našich služieb môžete využívať výlučne pre vašu vlastnú potrebu a v súlade s našimi podmienkami.

5.2 Využívanie niektorých naších služieb môže vyžadovať, aby ste si nainštalovali software tretích osôb (napríklad za účelom našej komunikácie). Hoci robíme všetko pre to, aby na tento účel bol používaný len software, ktorý je bežne zavedený na trhu a/alebo inak dôveryhodný, nezodpovedáme za žiadne škody spôsobené použitím software tretích strán. Rovnako nezodpovedáme za ochranu osobných údajov takýmito tretími osobami. Akékoľvek náklady a riziká spojené s použitím software tretích strán sú vašimi nákladmi a vašimi rizikami.

5.3 Je vašou povinnosťou dodržiavať všetky podmienky používania software tretích osôb a nijakým spôsobom neporušiť ich práva duševného vlastníctva.

5.5 Na využívanie našich služieb je nevyhnutné, aby ste mali k dispozícii spoľahlivé a stabilné pripojenie na internet. Je vašou zodpovednosťou, aby ste sa uistili, že takéto pripojenie je vám k dispozícii pred každým využitím našich služieb.

Cookies

6.1 Používame súbory cookies, aby sme zabezpečili riadnu funkciu týchto webových stránok, analyzovali používanie našich webových stránok, vyberali pre vás relevantné informácie a reklamy, a na niektoré iné účely opísané v našich podmienkach používania súborov cookies, ktoré sú súčasťou našich všeobecných podmienok. V nich môžete osobitne upraviť používanie cookies alebo môžete vyjadriť súhlas s prednastaveným používaním cookies. Vo vašom prehliadači máte na výber možnosť zablokovať súbory cookies, alebo ich vymazať z vášho prehliadača. Môžete tým však stratiť niektoré z funkcií našich webových stránok.

Všeobecné

7.1 Bez nášho predchádzajúceho súhlasu nemáte právo na iných webových stránkach uvádzať hyperlinky na naše webové stránky. Ak si želáte požiadať o takýto súhlas, prosíme kontaktujte nás na info@barani.sk. Každé povolené uvedenie hyperlinky na naše webové stránky musí smerovať výhradne na našu domácu webovú stránku www.barani.sk a musí byť z neho zrejmé odlíšenie od webovej stránky, na ktorej je hyperlink uvedený.

7.2 Nezodpovedáme vám za nemožnosť prístupu na naše webové stránky alebo k akejkoľvek informácii v nich obsiahnutej. Nezaručujeme, že naše webové stránky budú vždy v nepretržitej prevádzke a vyhradzujeme si právo obmedziť alebo vylúčiť prístup na naše webové stránky, alebo prerušiť alebo ukončiť ich prevádzku, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

7.3 Účelom žiadnej z informácií uvedených na našich webových stránkach nie je poskytnúť vám poradenskú službu či odporúčanie akéhokoľvek druhu. Preto nenesieme žiadnu zodpovednosť za žiadnu z takých informácií. Ak si objednáte naše služby, na informácie poskytnuté v rámci objednanej služby sa vzťahujú naše všeobecné obchodné podmienky.

7.4 Naše webové stránky môžu obsahovať linky na webové stránky tretích osôb, či také linky môžu byť poskytnuté v rámci služby. Nie sme zodpovední za to, že tieto linky nemusia byť k dispozícii, ani za ich obsah, jeho správnosť, vhodnosť ani úplnosť, ani za uplatňovanie či absenciu uplatňovania pravidiel ochrany osobných údajov týkajúce sa ich použitia. Využitie takýchto liniek je vašou výlučnou zodpovednosťou. Odporúčame vám pred používaním týchto webových stránok oboznámiť sa s pravidlami, ktoré sa k nim vzťahujú.

7.5 Okrem prípadu právnej preklúzie právoplatne potvrdenej príslušným súdom, nijaký iný prípad nevykonania nášho práva voči vám neznamená, že by sme sa príslušného práva vzdali alebo vykonali úkon smerujúci k zániku práva, ani inak nespôsobuje zánik alebo nevykonateľnosť nášho práva.

7.6 Ak sa ktorékoľvek ustanovenie týchto podmienok alebo iného dokumentu, na ktorý sa v nich odkazuje, stane neplatným alebo nevykonateľným z akéhokoľvek dôvodu, nespôsobí to neplatnosť žiadneho iného ustanovenia. V takom prípade sa neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie nahradí iným, ktorého obsah a účel bude čo najbližší obsahu a účelu neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia.

7.7 Tieto všeobecné podmienky sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky a spory z nich budú rozhodovať príslušné súdy v Slovenskej republike. Tým nie je dotknuté naše právo podniknúť akékoľvek kroky na ochranu našich práv pred akýmkoľvek orgánom v akejkoľvek jurisdikcii.

7.8 Prehliadaním ktorejkoľvek z našich webových stránok potvrdzujete, že ste tieto všeobecné podmienky prečítali a plne porozumeli ich obsahu.

Ďakujeme, že venujete pozornosť preštudovaniu týchto všeobecných podmienok.
Barani – Hokejová škola Michala Handzuša, o.z.

Barani – Hokejová škola Michala Handzuša o.z.

2020 – 2024 © BARANI